Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

love-in-vain
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf

February 18 2020

love-in-vain
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viaczekajska czekajska
love-in-vain

February 16 2020

love-in-vain
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
love-in-vain
2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viairmelin irmelin
love-in-vain
6372 7cd9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszerszer szerszer

February 09 2020

love-in-vain
love-in-vain
love-in-vain
love-in-vain
love-in-vain
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.

January 26 2020

love-in-vain
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
love-in-vain
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viainspirations inspirations
love-in-vain
Reposted fromshakeme shakeme viakropq kropq
love-in-vain
1464 d749 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajuhasowa juhasowa
love-in-vain
5452 a784 500
love-in-vain
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viamikrokosmos mikrokosmos
love-in-vain
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamikrokosmos mikrokosmos
love-in-vain
0089 093a 500
Ronda, Spain
love-in-vain
Reposted fromshakeme shakeme viaabsstract absstract
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl